มารู้จักกับบริการสแกนเอกสาร (Scanning System Management Service)

ในปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารขององค์กรหรือบริษัทนั้นถือว่าเป็นระบบที่สําคัญมาก เพราะเอกสารนั้นจะบรรจุข้อมลูต่างๆ ที่สําคัญขององค์กร ซึ่งหากมีการจัดเก็บไม่ดี หรือจัดเก็บไม่เป็นระเบียบก็จะทําให้เสียเวลาในการค้นหาเอกสารรวมไปถึงอาจจะทําให้เอกสารนั้นสญูหายได้

บริหารจัดการระบบเงินเดือนในองค์กรแบบมืออาชีพด้วย บริการ Payroll

มารู้จักกับบริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา (Payroll Outsourcing Services) โดย Payroll เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่จะมีผู้ให้บริการที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนและสามารถติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบริหารจัดการระบบเงินเดือน

ข้อจำกัดของการ WFH

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการคุมเข้มมากยิ่งขึ้น การทำงานที่บ้าน (WFH) เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหามากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในบริษัท หรือ ต้องพบปะกับเพื่อนร่วมงาน

PDPA กฎหมายที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรรู้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการออกกฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมัยนี้มีผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา

อยากลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสารระยะยาว แค่เปลี่ยนมาใช้ SO NEXT

SO NEXT ผู้ให้บริการสแกนเอกสารมืออาชีพ ที่จะช่วยบริหารจัดการเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย

1 2 3 4 5 6