PDPA องค์กรต้องรู้ ข้อมูลปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี SO NEXT

ช่วงประมาณกลางปี 2562 มีการประกาศจะใช้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562) หรือ PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูล สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างข้อมูลเช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ อีเมล การศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม รวมไปถึงลายนิ้วมือด้วย  

ในที่สุด ปี 2565 มีการประกาศใช้กฎหมายนี้อย่างเป็นทางการแล้ว เรียกได้ว่าทุกคน ทั้งพนักงานและองค์กรล้วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ทั้งสิ้น เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งต้องได้รับความยินยอม และแจ้งวัตถุประสงค์ก่อน จึงจะนำข้อมูลไปใช้ได้นั่นเอง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมายทั้งจำและปรับ ดังนี้ 

  • ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 
  • โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  • โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 

สำหรับผู้ประกอบการหรือองค์กร ต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลกฎหมาย PDPA ให้พร้อม มีการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานอย่างเป็นระบบ กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งการใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และกำหนดวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหล พร้อมแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบภายใน 72 ชั่วโมง หากข้อมูลรั่วไหล  

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความรู้กับบุคลากรและแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย HR ฝ่าย IT ให้เข้าใจหลักการ สามารถเก็บข้อมูลใช้ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย  

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ระบบที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหาย หรือเล็ดลอดออกไปแน่นอน อย่างที่ SO NEXT มีบริการแอปพลิเคชั่นและระบบต่างๆ ให้องค์กรทำงานได้ง่ายมากขึ้น อย่างระบบ Digidocs ที่ช่วยจัดการเอกสารต่างๆในรูปแบบออนไลน์ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร ตลอดจนเซ็นอนุมัติเอกสารแบบ Digital Signature โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ (Paperless) อีกด้วย  

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เรายังมีบริการ Data Entry คีย์ข้อมูลเอกสารจากกระดาษไปสู่ระบบออนไลน์ และ Scanning Service บริการสแกนเอกสารจำนวนมาก สำหรับนิติบุคคลหรือองค์กร และ Tiktrack แอปพลิเคชั่นลงเวลาทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาตอกบัตรหน้าออฟฟิศ แค่กดปุ่ม Check in หรือ Check out ได้เลย 

อ้างอิง  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html  

 

สนใจบริการจาก SO NEXT ติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ : 090-197-8521

Line:  @sonext