มารู้จักกับบริการสแกนเอกสาร (Scanning System Management Service)

ในปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารขององค์กรหรือบริษัทนั้นถือว่าเป็นระบบที่สําคัญมาก เพราะเอกสารนั้นจะบรรจุข้อมลูต่างๆ ที่สําคัญขององค์กร ซึ่งหากมีการจัดเก็บไม่ดี หรือจัดเก็บไม่เป็นระเบียบก็จะทําให้เสียเวลาในการค้นหาเอกสารรวมไปถึงอาจจะทําให้เอกสารนั้นสญูหายได้